EmailTwitterFacebookLinkedIn

Leveringsvoorwaarden

leveringsvoorwaarden


artikel 1 - Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Carling Opleidingen , hierna te noemen Carling . gevestigd te Tiel, Papesteeg 42, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, cursussen en alle andere vormen van opleiding, hierna te noemen 'diensten'. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Carling. 
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing zodra de opdrachtgever schriftelijk of via de website van Carling opdracht heeft gegeven tot het inplannen van opleiding(en)en/of kandidaten voor een opleiding. Middels de invoer van de kandidaten via het afgeschermde werkgeversdeel van de website van Carling is expliciet bevestigd dat de leveringsvoorwaarden van toepassing zijn op de betreffende opdracht.

artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst 
De overeenkomst tussen Carling en de deelnemer of opdrachtgever komt tot stand bij het bevestigen van de cursist, mondeling, schriftelijk of via de Carling website. De opdrachtgever heeft hier tevens mee aangegeven, en tijdens de aanmelding ook een box aangevinkt, dat hij/zij akkoord is met de genoemde leveringsvoorwaarden.

artikel 3 - Annulering door de opdrachtgever 
De opdrachtgever heeft het recht om de deelname van een cursist aan een training schriftelijk per aangetekende brief te annuleren. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van een training is de opdrachtgever verplicht de helft van de cursuskosten te betalen. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van een training bij open inschrijving is de opdrachtgever verplicht het volledige cursuskosten te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel. In geval de opdrachtgever na aanvang van de training  deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. [Zie tevens artikel 9: Vervanging!].

artikel 4 - Annulering door de opdrachtgever bij incompany training 
De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een incompany training schriftelijk per aangetekende brief te annuleren. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van een incompany training is de opdrachtgever verplicht tot betaling als annuleringskosten van 25% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag (exclusief horeca-arrangement), met een minimum van € 700,- per factuur. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van een incompany training is de opdrachtgever verplicht het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag  als annuleringskosten te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel. In geval de opdrachtgever, na aanvang van de training, de training tussentijds beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Ingeval een deelnemer de training tussentijds beëindigt of anderszins niet aan deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. 

artikel 5 - Annulering c.q. wijziging door Carling
Carling heeft het recht zonder opgave van redenen een training opdracht/ deelnemer te annuleren in welk geval de opdrachtgever/deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Carling betaalde bedrag. Carling is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien Carling tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever / deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Carling besluiten tot al dan niet (gedeeltelijke) terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag. Het staat Carling te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van een training te wijzigen en de trainers en het trainingsmateriaal te vervangen, zonder dat de opdrachtgever / deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. Carling zal de opdrachtgever / deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

artikel 6 - Deelname verplaatsen 
De deelnemer heeft het recht om tot 2 weken voor aanvang van de training de deelname kosteloos te verplaatsen naar een andere, uiterlijk zes maanden later gelegen, cursusdatum, indien die datum beschikbaar is. Dit geldt echter niet voor incompany trainingen. Bij een éénmalige verplaatsing binnen 2 weken tot 1 week voor aanvang van de training is de deelnemer een toeslag verschuldigd van 25% over de prijs van de training en het bijbehorende horeca-arrangement. Voor iedere volgende verplaatsing is de deelnemer verplicht 100% van het trainingsbedrag en bijbehorend horeca-arrangement te betalen. Bij verplaatsing binnen 1 week voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht het gehele trainingsbedrag en bijbehorend horeca-arrangement te betalen. 

artikel 7 - Privacy 
Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever / deelnemer worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

artikel 8 - Uitsluiting 
Carling heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor de aanvang van de training van deelname uit te sluiten, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Carling betaalde bedrag. Carling behoudt zich het recht voor om een deelnemer, die meer dan 1 uur te laat komt, de toegang tot de training te weigeren, indien dit naar het oordeel van Carling een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de opdrachtgever geen recht heeft op enige terugbetaling. Carling behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt van de training te verwijderen indien de misdraging naar het oordeel van Carling een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de opdrachtgever geen recht heeft op enige terugbetaling. 
Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de eerde genoemde betalingstermijn en betalingsverplichting  behoudt Carling Opleidingen zich het recht voor om de deelnemers van betreffende opdrachtgever te weigeren. Dit geeft geenszins aanleiding tot vermindering of vervallen van de betalingsverplichting.

artikel 9 - Vervanging 
De opdrachtgever kan bij verhindering van een deelnemer in zijn plaats kosteloos voor een voor Carling aanvaardbare vervanger zorgdragen, indien de vervanging aan Carling wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de training. Vervanging na het begin van de training is niet toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Carling om een deelnemer te weigeren of om een training te annuleren. 

artikel 10 - Prijzen 
Prijzen zijn vermeld in de van tijd tot tijd door Carling gepubliceerd op de website. Deze prijzen zijn bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 2 een andere prijs is overeengekomen. Carling heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opdracht / training de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de training wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn. Genoemde prijzen luiden in Euro's en zijn exclusief het geldende percentage BTW. 
Bij incompany-opleidingen zijn, tenzij anders overeengekomen, de kosten voor lesmateriaal en middelen inbegrepen. Hierbij draagt de opdrachtgever zorg voor een geschikte opleidingslokatie die voldoet aan de lokatie-eisen van de exameninstantie en voorziet in opslag van de les-materialen en middelen. In overleg kan besloten worden dat Carling zorgt voor een geschikte opleidingslokatie. De meerkosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever.


artikel 11 - Betaling
De opdrachtgever  is gehouden facturen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum doch in ieder geval voor aanvang van de opleiding of cursus. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Carling is vereist en is een vertragingsrente verschuldigd van drie procent (3%) per kalendermaand of deel daarvan. 
Indien de betaling niet voor aanvang van de opleiding of cursus heeft plaatsgevonden heeft Carling het recht om de betreffende cursisten te weigeren of om de opleiding of cursus te annuleren. De betalingsverplichting blijft dan evenwel bestaan vanuit de kosten die gemaakt zijn voor de trainer en de leegloopuren van trainers.
De opdrachtgever  dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder enige verrekening of opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkomingen van Carling. Alle kosten die Carling redelijkerwijs moet maken in verband met aan de opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in nakoming van diens verplichtingen jegens Carling zijn voor rekening van de opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand, welke minimaal vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 150,- per factuur. 

artikel 12 – Acceptatie deelnemers
De opdrachtgever  kan via de open inschrijving kandidaten aanmelden voor trainingen en cursussen. De aangemelde deelnemers zijn pas definitief geaccepteerd na betaling van de betreffende factuur.  Tot het moment van betaling is de deelnemer slechts “ voorlopig geaccepteerd”  en zullen deelnemers waarvan betreffende factuur wel betaald is voorrang krijgen. Dit is met name van toepassing bij  een training of cursuseen waar een beperkt aantal deelnemers die geaccepteerd kan worden.
Is de training of cursus volgeboekt dan zullen de voorlopig geaccepteerde deelnemers, waarvan de factuur dus niet betaald is,  doorschuiven naar een volgende datum van betreffende training of cursus. 

artikel 13 - Intellectuele eigendom 
Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de training en op alle in verband daarmee door of namens Carling uitgegeven folders en catalogi berusten uitsluitend bij Carling.  Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot het auteursrecht, op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van Carling of haar vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij Carling.  Alle van of via Carling in het kader van de training verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer. Het is de opdrachtgever / deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie / materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Carling. De overeenkomst met de opdrachtgever / deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van de training en de in het kader daarvan door of namens Carling aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

artikel 14 - Aansprakelijkheid 
Carling verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Carling door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Carling slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Carling. Carling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via Carling verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Carling. De eventuele aansprakelijkheid van Carling is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever  aan Carling voor de training verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is Carling aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten. 

artikel 15 - Vertrouwelijkheid
Carling zal ten aanzien van het gebruik van voor de training verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. 

artikel 16 - Klachtenprocedure 
Carling doet er alles aan om de kwaliteit van haar trainingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever  desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot Carling.

artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op de rechtsverhouding tussen Carling en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

 

Carling is een handelsnaam van SenS BV